BIP Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Zamówienia publiczne - BIP Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU Nr 1/DzKul/2022

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU nr 1/DzKul/2022

  • pdf OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU_ekspertyza 5 obrazów.pdf - Zamawiający: Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa, adres do korespondencji: al. Rzeczpospolitej 1, 02-972 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 96/2016, NIP 9512414063 i REGON 364481345 uprzejmie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na dostawy / usługi (niepotrzebne skreślić) z zakresu działalności kulturalnej, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dn. 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320).Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: Wykonanie ekspertyzy pięciu obrazów w zakresie obejmującym przeprowadzenie analizy historycznej, ikonograficznej, bibliograficznej oraz niezbędnych badań laboratoryjno-konserwatorskich

Usługa sprzątania biura Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, nr postępowania: 336/DIA/ZoC/2020

Wydruk i dostawa publikacji dla Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, nr postępowania 215/DWN/ZoC/2020

Usługa sprzątania Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz baraku wolontariatu. Znak sprawy: 69/DIA/ZoC/2020

Usługa sprzątania Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz baraku wolontariatu, nr postępowania 51/DIA/ZoC/2020