BIP Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Rekrutacja - BIP Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Specjalista ds. kadr i płac

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego ogłasza rekrutację na stanowisko: specjalista ds. kadr i płac

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego,
al. Rzeczypospolitej 1, Warszawa

Oferujemy:

 • Umowę o pracę początkowo na 3 miesięczny okres próbny,
 • Stabilność zatrudnienia,
 • Możliwość rozwoju osobistego i współuczestniczenie w budowaniu nowej Instytucji Kultury

Podstawowe obowiązki na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem, trwaniem i zakończeniem umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
 • Sporządzenie i księgowanie list płac,
 • Prowadzenie harmonogramu i ewidencji czasu pracy,
 • Koordynowanie i nadzór nad realizacją zadań służby BHP,
 • Sporządzanie dokumentacji do PFRON, GUS, ZUS i US
 • Prowadzenie ewidencji zobowiązań pracowników,
 • Współudział i ścisła współpraca w przygotowywaniu zarządzeń Dyrektora dotyczących spraw pracowniczych,
 • Tworzenie regulaminów wewnętrznych,
 • Wsparcie w rekrutacji pracowników,
 • Nadzór nad realizacją umów zawartych w związku z funkcjonowaniem działu,
 • Przygotowywanie przelewów płacowych, około płacowych oraz przelewów z bieżących zobowiązań w systemie bankowości elektronicznej,
 • Kontrola sald kont księgowych związanych z wynagrodzeniami,
 • Sprawdzanie dokumentów pod kątem formalno-rachunkowym,
 • Wsparcie w rozliczaniu dotacji ze źródeł zewnętrznych,
 • Księgowanie wybranych dokumentów, analiza kont księgowych.

Wymagania:

 • Doświadczenie na takim samym lub zbliżonym  stanowisku min. 3 lata,
 • Wykształcenie min. średnie,
 • Biegła znajomość przepisów prawa pracy, podatkowych i ubezpieczeń społecznych,
 • Biegła znajomość zagadnień związanych z naliczaniem wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń chorobowych i zasiłków,
 • Doświadczenie w prowadzeniu ewidencji i rozliczania czasu pracy,
 • Znajomość podstaw księgowości,
 • Dobra organizacji pracy i samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • Znajomość programu Symfonia KiP oraz Płatnik,
 • Obsługa pakietu MS Office (szczególnie Excel),
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji kultury,
 • Mile widziana znajomość programy Symfonia FK

 

Zgłoszenia zawierające CV prosimy przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@mt514.pl lub
w wersji tradycyjnej na adres korespondencyjny Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, al. Rzeczypospolitej 1, 02-958 Warszawa (z dopiskiem: Rekrutacja – Specjalista ds. kadr i płac) w terminie do 15.08.2022 r.

Muzeum zastrzega, że skontaktuje się z wybranymi kandydatami.

 

W CV proszę umieścić klauzulę:

Niniejszym w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

¨ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacyjnym (zgoda obejmuje dane wykraczające poza zakres niezbędny do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji, tj. poza imieniem, nazwiskiem, danymi kontaktowymi, datą urodzenia, historią zatrudnienia oraz przebiegiem edukacji) wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

¨ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Administrator”) dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez okres najbliższych 6-ciu  miesięcy.

 

¨ Oświadczam*, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym o przetwarzaniu moich danych osobowych.

 

*- Zaznacz właściwe pole wyboru

 

 

………………………………………………….

Podpis kandydata

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: "RODO") informujemy, że:

Administratorem [Pana/Pani] danych osobowych przekazanych nam w związku z procesem rekrutacji jest Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie z siedzibą przy ul. Augusta Hlonda 1 w Warszawie (dalej: Muzeum).

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem: poczty elektronicznej pod adresem e-mail: inspektor.rodo@mt514.pl lub poczty tradycyjnej, pisząc na adres siedziby Administratora danych.

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy [Pana/Pani] dane osobowe:

 1. w zakresie imienia, nazwiska, danych kontaktowych, daty urodzenia, historii zatrudnienia i przebiegu edukacji  w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji w procesie rekrutacji oraz oceny możliwości zawarcia umowy, na Państwa żądanie (dane osobowe we wskazanych celach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w związku z ciążącymi na Administratorze obowiązkami prawnymi (dane osobowe we wskazanym celu są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Zakres zebranych danych wynika z art. 221 ust. 1  Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141) Kodeks pracy.
 2. w razie udostępnienia przez Kandydata innych danych niż wskazane w lit. a powyżej – dane są przetwarzane na podstawie zgody, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (dane osobowe we wskazanym celu są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w razie udostępnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres spółki lub elektronicznej na adres mailowy inspektor.rodo@mt514.pl ,

 1. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (dane osobowe we wskazanym celu są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w razie udostępnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. f RODO),
 2. w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody - na potrzeby udziału kandydatka w przyszłych rekrutacjach (dane osobowe we wskazanym celu są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 1. firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne,              
 2. firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.

Czas przetwarzania danych

[Pana/Pani] dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez okres 6 miesięcy od zakończenia bieżącego procesu rekrutacji. W razie uzasadnionej informacji o możliwości wystąpienia roszczeń, dane osobowe będą także przechowywane do upływu terminów ich przedawnienia.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje [Panu/Pani] (w sytuacjach wskazanych przepisami RODO):

 1. prawo dostępu do danych tj.: do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana są przez nas przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych;
 2. prawo żądania sprostowania danych;
 3. prawo do usunięcia danych - w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być nam potrzebne do celów, o których Panią/Pana informowaliśmy, jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na nas obowiązku prawnego;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania;
 5. prawo do przeniesienia danych;
 6. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z [Pana/Pani] szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO;
 7. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania [Pana/Pani] danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO - prawo do wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem;
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna [Pan/Pani], że przetwarzanie [Pana/Pani] danych osobowych narusza przepisy RODO.

Czy musi [Pan/Pani] podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych wskazanych w art. 221 ust. 1  Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym i jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Brak podania tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, która zostaje wyrażona przez wysyłanie nam zgłoszenia rekrutacyjnego i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

[Pana/Pani] dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec [Pana/Pani] skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na [Pana/Pani] sytuację.